Illustration

De på Kimitoön planerade vindkraftverkens navhöjd är upp till 141 meter och totalhöjden 200 meter.

Vy från Bruksfjärden mot Misskärr där ett vindkraftsområde med 9 vindkraftverk är under planering.

Näkymä Bruksfjärden:iltä suunniteltuun Misskärrin 9 tuulivoimalan tuulivoimapuistoa kohti.

Det planeras upp till 100 vindkraftverk på Kimitoön.

De högsta når till en totalhöjd på 200 meter över marken.

Pro Kimitoön rf. vill väcka diskussion och dela ut information om projektens inverkan på kommuninvånarnas tillvaro, kommunen och landskapet vi bor i.

Om du vill komma med, gör det t.ex. genom att trycka här.

Kom med!

Kom med i föreningen Pro Kimitoön - Kemiönsaaren puolesta:
Liity mukaan Pro Kimitoön - Kemiönsaaren puolesta yhdistykseen:

Information och diskussion om den planerade vindkraften på Kimitoön

Vad?

Nästan hundra vindkraftverk planeras att byggas på Kimitoön. De nya vindmöllornas navhöjd är 135-141 meter och tillsamans med rotorbladen blir de närapå 200 meter höga.
De områden som nu planeras är Gräsböle, Nordanå-Lövböle, Misskärr, Stusnäs, Kasnäs, Påvalsby, Helgeboda och Olofsgård. Också andra områden är uppenbarligen under planering.

Ifall initiativen förverkligas har de en betydande inverkan på boendetrivseln och bostadspriserna i närheten av områdena. Vindkraftsprojekten inverkar på utvecklingen och naturvärdena i hela kommunen.
De vindkraftverk som planeras på Kimitoön kommer att ha en synlighetsradie på 60 kilometer och syns ute i skärgården, till havs och i grannkommunerna.

Varför?

Internetsidornas och föreningens syfte är att forska fram och publicera information om ortens vindkraftsprojekt. Vi upplever att Kimitoöns kommuns internetsidor är bristfälliga och till en del partiska – man tiger i praktiken helt om vindkraftverkens negativa inverkan och följder. Kommunen påstår sig vara positivt inställd till vindkraft och kommunens plankonsult Ramboll tillkännager öppet att de befrämjar vindkraft.

Vårt syfte är att sprida opartisk information och väcka diskussion till stöd för kommuninvånarnas egna åsikter. Kimitoöns kommunfullmäktige är den instans som slutligen besluter om vindkraftplanerna förverkligas eller om de förkastas och kommunens invånare har ännu möjlighet att påverka besluten.

Hur?

Vi samlar information till dessa internetsidor med frivilliga krafter. Vi meddelar aktivt vidare vad vi fått fram till medierna, kommunens invånare, beslutsfattarna och tjänstemännen. På våra Facebook-sidor går diskussionerna heta.

Vi deltar i offentliga tillställningar och i framtiden strävar vi till att själva ordna tillfällen i samarbete med andra aktörer. Vi är aktivt i kontakt med andra vindkraftssammanslutningar och söker erfarenheter av och jämförelsepunkter i vindkraftsbyggnationen på andra orter i Finland och ute i världen.

Vem?

Webbsidan administreras av Föreningen Pro Kimitoön – Kemiönsaaren puolesta rf. Alla kommuninvånare och sommargäster som vill befrämja öppenhet och medborgarpåverkan i fråga om vindkraftsplanerna välkomnas som medlemmar i föreningen. Föreningen förhåller sig posititvt till förnyelsebara energikällor, till skyddandet av kommunens och dess omkringliggande skärgårdsnatur, till offentlig informationsdistribution, kommuninvånardiskussioner och till förbättrandet av invånarnas möjligheter att påverka.

Föreningen förhåller sig kritiskt till utvecklandet av vindkraftsplanerna för Kimitoöns kommun enligt det nuvarande handlingsmönstret.