Beslutsfattarna håller inne med sin åsikt om vindkraft

PRESSMEDDELANDE 11.9.2012

Beslutsfattarna på Kimitoön håller inne med sin åsikt om vindkraft
Ett frågeformulär från en medborgarrörelse besvarades av färre än hälften. Vad kommer beslutsfattarna att säga i morgon?

Pro Kimitoön – Kemiönsaaren puolesta ry / r.f strävan var att klarlägga kommunfullmäktigemedlemmarnas och deras suppleanters, samt tekniska nämndens och kommunstyrelsens åsikter om öns vindkraftsplaner. Frågeformuläret skickades till 43 personer, varav 20 svarade. Fastän svaren kunde ges anonymt och därmed inte kunde ge hänvisning till någon enskild person, tycktes mången beslutsfattares bekymmer gälla att svaren kunde kopplas till dem personligen.

Av dem som svarade var största delen (15 st.) av den åsikten att man inte kan bygga upp flera vindkraftverk än vad den nuvarande överföringskapaciteten medger. Överföringslinjerna klarar av 30-35 kraftverk. Tre av dem som svarade ansåg att vindkraftverk inte alls skall byggas, en ansåg att alla de som nu är under planering bör byggas upp och en tyckte att 90 eller fler borde byggas.

Stöd för säkerhetsavstånd

I undersökningen frågades huruvida ett minimiavstånd mellan vindkraftverken och byggnader borde fastställas. I svaren var avståndsmedeltalet ca 1200 meter och medianen 1000 meter. De främsta argumenten för byggandet av vindkraftverken var möjligheterna till investeringar på Kimitoön, utökandet av förnybar energi i Finland och fastighetsskatteinkomsterna. Till de väsentligaste negativa effekterna räknades bullret, den negativa förändringen av landskapet och försvagade möjligheter för turismen. Två av dem som svarade ansåg att vindkrafverken inte hade någon som helst negativ inverkan.

Beslutsfattarna i diskussionspanel den 12.9.

Allmänheten får tilläggsinformation om beslutsfattarnas inställning redan i morgon, 12.9, under ett tillfälle som ordnas i Dalsbruk. De inledande föredragen hålls av Anders Sirén från Helsingin yliopisto (ekonomiska effekter), Denis Siponen från VTT (buller) och Ville Vasko från NTM-centralen (fåglar och fladdermöss). Tillställningen börjar kl. 18 och beslutsfattarnas paneldiskussion ca kl. 20 i Bio Pony, Stallsbacksvägen 4, Dalsbruk. Arrangör är Pro Kimitoön – Kemiönsaaren puolesta ry.

Sammandrag av svaren.

Tilläggsinformation:
Pro Kimitoön – Kemiönsaaren puolesta ry /rf Janne Salonen, tfn 040 550 8051

Leave a Reply