Buller

Vindkraftsverken producerar bl a ett lågt basbuller som tränger in i de närbelägna husen om man inte i tillräckligt hög grad tagit bullervärdena i beaktande och om vindkraftverken byggs för nära åretom- eller fritidsboende. Här är bullergraden i hus och bostäder för åretomboende 40dB och för fritidsboende 35dB.

Bullret uppkommer till största delen från vingarnas rotation. Cirka 1/3 av bullret från ett vindkraftverk kommer från växellådans och motorns rörelser och från kugghjulens rotation. Om många vindkraftverk roterar i samma takt, kan deras resonans mångfaldiga mängden buller.

Vindkraftverken på Kimitoön planeras till och med så nära som 500 meter från närmaste bebyggelse. I bullerkartläggningen för Kimitoöns vindkraftverk har man inte tagit i beaktande miljöförvaltningens direktiv för bullerbedömingen.

För invånarna kan bullret orsaka sömnlöshet, stress och hjärt- och kärlsjukdomar.