Effekterna av vindkraftverken

Om vindkraftverken byggs för nära bebyggelse ( t ex under 2 km) eller om de placeras på fel plats, påverkas invånarna och naturen på många olika sätt. De vanligaste är:

Enligt planerna kommer vindkraftverken på Kimitoön att byggas så nära som 500-600 meter från de närmast belägna husen. I bullermätningarna har man inte tagit i beaktande miljöministeriets direktiv (sid 58 i pdf bilagan) enligt vilket man  borde lägga till +5 dB. Om detta togs i beaktande kunde man inte bygga den mängd vinkraftverk som nu planerats.