Föreningens stadgar

1. Föreningens namn och hemort

Pro Kimitoön – Kemiönsaaren puolesta ry och dess hemort är Kimitoön.
* Under registrering i Patent- och Registerstyrelsen

2. Syfte och verksamhetsformer

Syftet är att värna om Kimitoön och den angränsande skärgårdens och havets samt ett öppet landskaps naturvärden. Föreningen uppfyller sitt syfte genom att

 • delta i planeringen gällande regionen, göra utredningar, ta initiativ och ge utlåtanden
 • ordna möten och diskussionstillfällen samt exkursioner
 • utöva informations- och upplysningsverksamhet
 • verka i samarbete med andra föreningar.

Föreningen stöder sin verksamhet genom att ta emot donationer och understöd. Ansökan om insamlingslov har inlämnats.

3. Medlemmar

Såsom föreningens medlem kan godkännas en person som antar föreningens syfte och regler. Medlemmar antages av föreningens styrelse på ansökan.

4. Utträde och uteslutning av en medlem ur föreningen

En medlem har rätt att utträda ur föreningen genom att skriftligen anmäla detta hos föreningens styrelse eller dess ordförande eller genom att vid föreningens möte anmäla om utträde för anteckning i protokollet.

Styrelsen kan utesluta en medlem ur föreningen om medlemmen inte har betalat sin förfallna medlemsavgift eller om han annars har underlåtit att fullgöra de förpliktelser som han genom sitt inträde i föreningen har åtagit sig eller om han genom sitt beteende inom eller utom föreningen avsevärt har skadat denna eller om han inte längre uppfyller de villkor för medlemskap som nämns i lag eller i föreningens stadgar.

5. Anslutnings- och medlemsavgifter

Årsmötet beslutar om storleken av anslutningsavgiften och den årliga medlemsavgiften.

6. Styrelsen

Föreningens angelägenheter sköts av styrelsen till vilken hör en ordförande och 4-8 ordinarie medlemmar som alla väljs vid årsmötet.

Styrelsens mandattid är tidsperioden mellan föreningens årsmöten.

Styrelsen väljer inom sig en viceordförande samt utser inom sig eller utom sig en sekreterare, en kassör och andra nödvändiga funktionärer.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, eller då han har förhinder, på kallelse av viceordförande, då föreningens angelägenheter det kräver eller minst hälften av styrelsemedlemmarna så kräver.

Styrelsen är beslutsför när minst hälften av dess medlemmar, ordföranden eller viceordföranden medräknade, är närvarande. Omröstningar avgörs med enkel majoritet. Om rösterna faller jämnt avgör ordförandens röst, vid val avgör emellertid lotten.

7. De som får teckna föreningens namn

Föreningens namn tecknas av styrelsens ordförande, vice ordförande eller styrelsemedlem.

8. Räkenssskapsperiod och revision

Föreningens räkenskapsperiod är ett kalenderår.

Bokslutet jämte nödvändiga handlingar och styrelsens årsberättelse skall överlämnas till revisorerna senast tre veckor före årsmötet. Revisorerna skall ge sitt utlåtande skriftligen till styrelsen senast två veckor före årsmötet.

9. Föreningens möten

Föreningens årsmöte hålls årligen på en av styrelsen fastställd dag under tiden januari-maj.

Extra föreningsmöte skall hållas då föreningsmötet så beslutar eller då styrelsen anser att det finns skäl därtill eller då minst en tiondedel (1/10) av föreningens röstberättigade medlemmar skriftligen kräver det av styrelsen för ett särskilt angivet ärende. Mötet skall hållas inom trettio dagar från den tidpunkt då kravet på mötet har framställts hos styrelsen.

Vid föreningens möte har varje ordinarie medlem en röst.

Som mötets beslut gäller, om inte något annat bestäms i stadgarna, den åsikt som har understötts av mer än hälften av de avgivna rösterna. Om rösterna faller jämnt avgör mötesordförandens röst, vid val avgör emellertid lotten.

10. Kallelse till föreningens möten

Styrelsen skall sammankalla föreningens möten senast sju dagar före mötet genom att till medlemmarna skicka en personlig kallelse per brev, genom annonsering i lokaltidning eller som e-postmeddelande.

11. Det ordinarie årsmötet

Vid föreningens årsmöte behandlas följande ärenden:

 1. årsmötet öppnas
 2. val av mötets ordförande, sekreterare, två protokolljusterare och vid behov två rösträknare.
 3. mötets laglighet och beslutförhet konstateras
 4. föredragningslistan för mötet godkänns
 5. bokslutet, årsberättelsen och revisorernas utlåtande presenteras
 6. beslut om fastställande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet åt styrelsen och andra ansvarsskyldiga
 7. verksamhetsplanen, budgeten samt anslutnings- och medlemsavgifternas storlek fastställs
 8. val av ordförande och övriga medlemmar i styrelsen
 9. val av en eller två revisorer och deras suppleanter
 10.  behandlas övriga i möteskallelsen nämnda ärenden.

Om en föreningsmedlem önskar att ett ärende skall behandlas vid föreningens årsmöte skall han skriftligen meddela detta till styrelsen i så god tid att ärendet kan tas med i möteskallelsen.

12. Ändring av stadgarna och upplösning av föreningen 

Beslut om ändring av stadgarna eller upplösning av föreningen skall fattas vid föreningens möte med minst tre fjärdedels (¾) majoritet av de röster som avgetts vid omröstningen. I möteskallelsen skall nämnas om ändringen av stadgarna eller upplösning av föreningen.

Då föreningen upplöses används föreningens tillgångar till befrämjande av föreningens syfte på det sätt mötet för föreningens upplösande beslutar. När föreningen är upplöst används tillgångarna till samma ändamål.