Gräsböles plan bör förkastas

Bullerutredningen som står för grund för Gräsböles vindkraftsplan är fullständigt felaktig. Om man framskred enligt den skulle risken för invånarnas utsättande för vindkraftsbuller vara stor. Kommunen underrättades om saken måndagen den 4.11 och på torsdagen meddelades det att planen inte nu framskrider utan kommunen väntar på tilläggsinformation från miljöministeriet.

Gräsböles bullermodellering gjordes om i september 2013. Då berättades det att den följer ”VTT:s standarder” som utkommit i juni och att man i kommunen nu följer de senaste instruktionerna. Man hänvisar till VTT:s standarder i planeutkastet och kungörelsen och bl.a. tekniska nämndens ordförande har berättat om det i ÅU. Nu då dessa inte sen heller följts behandlas inte planen utan den blir åter liggande för att vänta på nya direktiv.

Anmärkningstiden för Gräsböles planförslag utgår enl. nuvarande information 13.11. För kommuninvånarens rättsskydd är situationen omöjlig då kommuninvånaren inte kan veta på vilka kriterier planbesluten nu skall göras. Det tycks inte heller kommunen veta så vad är det meningen att man nu ska anmärka om?

Gräsböles bullerutredning har gjorts av Egentliga Finlands Energi:s VD och delägare Ansgar Hahn. Egentliga Finlands Energi är också parten som vill uppföra vindkraftverken i Gräsböle. I kommunen har ofta kritiserats varför de med de största ekonomiska intressena gör utredningarna. Då den gjorda bullerutredningen är så felaktig som den är, borde kommunen utreda om det var fråga om okunskap eller avsiktligt försök till vilseledning. I framtiden borde man utgå ifrån att utomstående och neutral part utför utredningarna.

I Gräsböle fortsätter invånarnas osäkerhet för framtiden och det vore nu dags att sätta punkt för det. Detta skulle ske om kommunen skulle erkänna faktum och förkasta planen.

Janne Salonen

Leave a Reply