LAUSUNTO OLOFSGÅRDIN TUULIVOIMA-ALUEEN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUKSESTA / MISSKÄRR

Yhteysviranomaisen lausunto Olofsgårdin arviointiselostuksesta oli monilta osin kannustavaa luettavaa. Kansalaisten mielipiteitä oli osittain huomioitu samoin esim. Varsinais-Suomen liiton maankäyttöjaoston sekä Turun Lintutieteellisen Yhdistyksen. Esitetyillä luontoarvoilla oli merkitystä ja hankealueelle sijoitettavat tuulivoimalat rajoitettiin 4-5:een.(sivu36/62).

Yksi asia raportissa oli kuitenkin hyvin huolestuttavaa. Useassa esitetyssä mielipiteessä pyydettiin Misskärrin tuulivoimahankkeen arviointia samanaikaisesti Olofsgårdin hankkeen kanssa, koska hankealueet sijaitsevat hyvin lähellä toisiaan ja yhteisvaikutukset Galtarbyvikenin itärannan kiinteistöille sekä luontoarvoille ovat mittavat. Raportissa (sivut 17/62) todetaan: ”Melun yhteisvaikutuksia on mallinnettu Olofsgårdin ja kaavaluonnosvaiheessa vuodesta 2012 olevan Misskärrin voimaloiden osalta. Yhteisvaikutukset kohdistuvat hankkeiden väliin jäävän Galtarbyvikenin rantojen asutukseen ja ovat samanlaiset molemmissa hankevaihtoehdoissa. Yhteisvaikutusten lieventäminen vaatisi toimenpiteitä molemmilta hankkeilta, mutta niitä ei ole tarkasteltu. Kumpikaan hankkeista ei ole tuulivoimavaihemaakuntakaavan mukainen tv-alue. Misskärrin tuulivoimahankkeen suunnittelu on kuitenkin tällä hetkellä pidemmmällä, joten Olofgsårdin hankkeen vastuun melun lieventämisessä voidaan katsoa olevan jonkin verran suurempi.”
.
Minulle tuli täytenä yllätyksenä, että raportin mukaan Misskärrin hankkeen suunnittelu olisi pidemmällä kuin Olofsgårdin? Miksei tätä ole kerrottu ennen kuin mielipiteet Olofsgårdin hankkeesta tuli esitellä? Jos asia olisi ollut selkeästi tiedossa, varmasti vielä useampi olisi ilmaissut huolestuneen mielipiteensä. Hankkeen valmistelu on ollut mielestäni tarkoituksella salamyhkäistä eikä kunta ole siitä riittävästi tiedottanut. Kunnan sivuilta tarkastelin asiaa. Kunnan sivuilla kohdassa ”Ajankohtaista” viimeisin viesti oli ”Kesäinfo 2014”! Osaako joku kertoa, missä vaiheessa Misskärrin hanke todella on? Tiedonkulku ei ole todellakaan demokraattista eikä avointa. Yhteysviranomaisen lausunnossa myös mainitaan, että myös loma-asukkaat tulisi huomioida kunnan viestinnässä. Myös tältä osin kunnan huono tiedottaminen korostuu.

Mirja Airola
Helsinki sekä Nivelax, Galtarbyviken (puolet vuodesta)

 1. Janne SalonenJanne Salonen10-28-2014

  Misskärin tilanne ei tunnu olevan kunnan hallussa tai jos on, se ei siitä ole tiedottanut. Alueellahan on mm. menossa hallinto-oikeuden käsittely: Sinne on haettu rakennuslupaa vapaa-ajanasunnolle silloin kun rakennuskieltoa ei alueella ollut (alkuvuodesta 2014) ja kunta on myöntänyt rakennusluvan. Samalla kunta, Taaleritehdas ja pari maanomistajaa ovat haastaneet päätöksen hallinto-oikeuteen. Tuulivoima-farssiin kuuluu että Kemiönsaaren kunta on siis haastanut oman päätöksensä oikeudessa…

  Olen ymmärtänyt että Taaleritehdas, joka on siis konsulttina Olofsgårdissa ja kaavahakijana Misskärissä, odottaisi miten muista alueista päätetään. Joka tapauksessa Misskärin suunnitelmat ovat vanhentuneet. Jos se joskus etenee, ainakin uudet melumallinnukset on tehtävä jonka jälkeen se menee tekniselle lautakunnalle ja tulee nähtäville kuntalaisten huomautuksia varten. Ei varmasti tämän vuoden puolella. Toivottavaa olisi tietenkin että kunta olisi aloitteellinen asiassa eikä vain odottaisi, mitä Taaleritehdas aikoo seuraavaksi ehdottaa.

  Kuntalaisaloite 1500 metrin rajasta muuten tullee käsiteltäväksi valtuustossa joulukuussa.

  Terv. Janne Salonen

 2. Janne SalonenJanne Salonen10-28-2014

  Loma-asukkaille tiedottamisesta, kunnalle on toistuvasti ehdotettu että osa-aikaisille kuntalaisille pitäisi erikseen tiedottaa aktiivisesti esim. lähettämällä kirje kotiin. Jos kunta osaa lähettää kiinteistöverolapun, se osaa lähettää myös kirjeen. Tekninen johtaja on kertonut että kunnalla ei ole tällaiseen varaa.

  3000 kirjeen lähettäminen maksaisi noin 3000 euroa. Esim. Misskäriin ehdotettujen yhdeksän tuulivoimalan investointi olisi noin 40 miljoonaa euroa ja vuotuinen vuokravastuu luokkaa 100 000 euroa. Ei kyse ole kustannuksista vaan tahdosta, ja kaava-hakijaltahan tuo pitäisi laskuttaa.

Leave a Reply