“Möteskultur”

“Möteskultur” i Kimitoöns kommun

Om Kimitoöns fullmäktiges möte i oktober har det blivit diskussion, som har gett vanligt folk bilden

– att en kommunal tjänsteman har använt en större summa pengar fast det inte fanns anslag i budgeten
– nu behövdes fullmäktiges välsignelse (och pengar)
– en av de förtroendemän som invånarna valt föreslog en varning åt tjänstemannen
– denna förtroendeman, och de som tyckte lika, fick sträng kritik, enligt vad vi har läst i tidningen varnade kommundirektören den förtroendevalda t.o.m. att en varning kan vara ärekränkande. Påtryckningen fortsatte efter mötet.
– fullmäktiges ordförande gav i ÅU:s insändarspalt “förhållningsregler” åt fullmäktiges ledamöter hur man ska bete sig i fullmäktige ”vi ska inte använda och splittra energin till att söka fel hos andra.” “..många blir ledsna, om folkvalda uppfatta att deras roll är att söka fel, att de utgår från att man inte kan lita på anställda, särskilt inte tjänstemän.”

Kommuninvånarna har valt fullmäktige för att besluta i kommunala frågor. Just för det har de valda fullmakt.Tjänstemännen, som invånarna inte har gett fullmakt, fungerar inom sina ramar. Annars skulle ju fullmäktige sitta som pantfånge och ingenting ha att säga till om. Nu hade ramarna överskridits och en fullmäktigeledamots plikt var att anmärka om det. I vilken form och med vilket allvar en anmärkning görs är helt upp till fullmäktige.

Till saken hör också att det inte i fullmäktige alls diskuterades om själva överskridningen. Då man granskar fullmäktigeprotokollen ser man att det inte alls diskuteras före besluten görs. Varför? “Förhållningsreglerna” i insändarspalten ger kanske svaret.

Turun yliopistos forskare Maija Karjalainen har forskat i kommunernas fullmäktigebeslutsfattande (ÅU 25.10.13). Hon konstaterar att i de kommuner där ett parti har majoritet så blir det litet utrymme kvar för demokrati.

Enligt min åsikt vilar ett extra stort ansvar på partier i majoritetsställning. Ofta har oppositionen svårt att verka.

Fullmäktiges ordförande nämner i sin insändare också demokratin. Enligt min uppfattning är demokratin ingen minkpäls som man sätter på sig då det är fest och som annars lämnas åt malarna i garderoben. Demokrati är som en grov blaggarnsskjorta, otrevlig för den som bär den, ger ibland skavsår men är trygg i alla väder.

I Kimitoöns fullmäktige råder tystnadens kultur. Man får inte sätta båten i gungning. Motargument godtas just inte.Åtminstone får en kommuninvånare den uppfattningen – som starkt stöds av fullmäktigeordförandens insändare om möteskultur. Hennes åsikter leder till att kritik sopas under mattan, till att kommuninvånaras möjligheter till påverkan begränsas och försvårar möjligheterna att sköta saker på för invånarna bästa sätt. Men någongång måste man lyfta på mattan annars blir det så mycket under den att någon snavar.

I nämnda insändare prisas kommunens tjänstemän. Ingen har heller tvivlat på deras kompetens. Det är frågan om ett enda fall, som gav skäl till kritik. Att förtroendemän i sådana fall ger tjänstemän kritik hör till demokratin. Det är en grundläggande rättighet som inga regler om “möteskultur” får minska.

Kimitoöns fullmäktige besluter slutligt om vindkraft ska byggas. Fullmäktigeledamöternas åsikter bör inte förhindras och de bör inte utsättas för påtryckningar. Inte i någon fråga. Inte ens i “möteskulturens” namn.

Esko Salmela
Dalsbruk

Leave a Reply