Politisk in blanco fullmakt i Kimitoöns kommun?

Kimitoöns bygg- och miljötillsynsnämnd handlägger idag slutliga bygglov för 29 turbiner för Nordanå-Lövböle området. Föredragande föreslår att byggnadsloven godkänns, trots att betydande och grundläggande brister föreligger. Bl.a. har Nordanå-Lövböle delgeneralplan inte ännu erhållit laga kraft. Egentliga Finlands Energi har inte heller i sin ansökan specifierat turbinmodellen, vilket innebär bl.a. att bullret inte överhuvudtaget är möjligt att uppskatta i detta skede. Turbinerna har även under det dryga året växt i storlek, i bygglovsansökan uppges effekten vara 4 MW, då delgeneralplanens bullermodell uppgjordes utgående från 3 MW turbiner.

Delgeneralplanen som godkändes i december 2014 av Kfg, är synnerligen entydig. Där krävs uttryckligen att i bygglovsansökan skall bifogas en bullerutredning för den valda kraftverkstypen innan bygglov beviljas och att det också skall säkerställas att kraftverken inte orsakar buller för den närliggande bosättningen som överstiger bullerföreskrifterna. Även Miljöministeriets direktiv 2/2014 kräver att turbinmodellen är vald då bygglov handläggs och Kfg har år 2012 även beslutat att följa MM direktiv. Ingendera av kraven uppfylls.

Föredragande väljer även att ignorera utlåtandet från kommunens egen miljömyndighet och frångå grundläggande krav som byggnadstillsynen ställer i normala fall vad beträffar bl.a. konstruktionsritningar och grundläggningsbehov. Krav som framgår i kommunens egen byggordning och MBL § 131. Föredragningen är inkonsekvent och innehåller flere sk. villkor som inte kan tas in i samband med denna beslut. Föredragningen är i praktiken en politisk in blanco fullmakt för Finlands Energi Ab, inte en tjänstemannaföredragning. Är detta kommunens nya linje och viljetillstånd, och gäller den även övrig byggnadsverksamhet inom kommunen?

Förtroendet för kommunens tf. tillsynschef Dan Renfors föredragning bör mätas utgående från ovan föreliggande och presenterade fakta. Uppenbart är det dock att de lagstridigheter som föredragningen innehåller inte enbart kommer att prövas utgående från förvaltningsrätten, utan även ur en straffrättslig dimension om ärendet så kräver.

Janne Salonen

Leave a Reply