Pro Kimitoön – Kemiönsaaren puolesta ry:n lausunto YM:n tuulivoima-asetusluonnokseen

Pro Kimitoön – Kemiönsaaren puolesta ry:n lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi tuulivoimaloiden melutason ohjearvoista. Jätetty 15.12.2014.

Viite:
YM0002:01/2014

Pro Kimitoön – Kemiönsaaren puolesta ry on Kemiönsaaren kuntalaisten ja kesäasukkaiden muodostama yhdistys, joka pyrkii vaikuttamaan ihmisten ja luonnonsuojelun näkökulman huomioimiseksi paikallisessa tuulivoimasuunnittelussa. Pyydämme, että ympäristöministeriö huomioi seuraavat näkökohdat:

Amplitudimodulaation huomioiminen asetuksessa

Nykyinen epäselväksi koettu ohjeistus johtaa mielivaltaisiin tulkintoihin myös saman kunnan sisällä. Kemiönsaarella on yhdellä kaava-alueella (Gräsböle) viranomaispäätöksellä salattu kuntalaisilta amplitudimodulaation selvittämiseksi tarvittavat dokumentit. Toisella kaava-alueella (Nordanå-Lövböle) kunta ilmoittaa ettei se ole kyseisiä dokumentteja koskaan vastaanottanut tai pyytänyt, ja kolmannella (Olofsgård) kaavaehdotuksessa kerrotaan että amplitudimodulaatio ei ole tiedossa. Kuitenkin jokaisella alueella on kaavaehdotukseen merkitty sama voimalatyyppi.
Missään edellä mainituista alueista ei amplitudimodulaatiota ole huomioitu kaavojen melumallinnuksissa melun lähtöarvojen lisäyksenä.

Lausumme, että amplitudimodulaatio tulisi aina huomioida ja sanktioida melumallinnuksessa ellei valmistaja erikseen osoita, että heidän voimalatyyppinsä ei aiheuta amplitudimoduloitua melua.

Melureduktiomoodien käyttö kaavoituksessa

Nordanå-Lövbölen kaavassa (hyväksytty Kemiönsaaren valtuustossa 9.12.) tuulivoimaloiden melun lähtöarvoksi on kerrottu 106,5 dB. Reduktiomoodilla 7, täysi vaimennus, on mahdollistettu melumallinnoksessa esitetty ympäristöministeriön ohjeistuksen 2/2014 mukaisten melurajojen alitus laskemalla mallinnus lähtöarvolla 101,5 dB. Maankäyttö- ja rakennuslain 41 pykälän mukaan kaavamääräykset eivät kuitenkaan saa sisältää toiminnallista vaatimuksia. Ilman reduktiomoodeja melurajat olisivat ylittyneet kymmenissä asunnoissa. Koska kyseessä on täysi vaimennus, mahdollisia mallinnuksesta poikkeavia käytönaikaisia melun ylityksiä ei voida enää korjata reduktiomoodeilla.

Esitämme, että melumallinnuksissa käytetään valmistajan ilmoittamaa melun ylärajatarkastelua lisättynä virhemarginaalilla vähimmäishaittaperiaatteen mukaisesti. Asetuksessa tulisi erikseen ilmoittaa, että melun reduktiomoodeja ei voida huomioida kaavoituksessa.

Vapaa-ajanasuntojen alempi meluraja on perusteltu rakennusmääräysten pienempien eristävyysarvojen vuoksi

Ympäristöministeriön nykyisten ohjeistusten mukaiset meluraja-arvot tulee säilyttää ennallaan. Suomalainen kesäasunto sijaitsee yleensä hiljaisella paikalla, usein veden äärellä ja siellä vietetään aikaa erityisesti kesäiltoina, jolloin ilmakehän inversio on tuulivoimamelun kantautumisen kannalta pahimmillaan. Rakennusmääräykset eivät edellytä vapaa-ajanasuntojen ulkovaipalta vastaavaa eristävyyttä kuin vakituisilta asunnoilta, jolloin niiden sisätilat altistuvat helpommin tuulivoimamelulle. Asia on huomiotu jo valtioneuvoston päätöksessä 993/1992 eikä periaatteen muuttamiselle ole mitään perusteita.

Yöaikaiset ohjearvot otettava huomioon myös päivällä

Suomessa noin 25 prosenttia työllisistä tekee vuorotyötä tai noudattaa hyvin epäsäännöllisiä työaikoja. Epäsäännöllistä työaikaa tekevien suhteellinen osuus todennäköisesti lisääntyy työvoiman absoluuttisen lukumäärän pienentyessä (Lääkärilehti Duodecim 1.8.2012).

Kotihoidon tuella hoidettavien alle 2-vuotiaiden määrä oli Kelan mukaan vuoden 2012 lopussa noin 17000. Nämä lapset ja heidän huoltajansa altistuisivat päiväsaikaan huomattavalle melulle.

Jako klo 07-22 ja 22-07 välisiin erilaisiin melualtistumisen sallimiseen on keinotekoinen eikä se vastaa nykypäivän yhteiskuntaa. Katsomme, että vakituisten asuntojen meluraja-arvo 40 dB on oltava voimassa vuorokauden ympäri, myös päivällä.

Lopuksi

Nykyiset tulkinnat ovat johtaneet siihen, että esimerkiksi Kemiönsaaren Nordanå-Lövbölen alueella yhden kiinteistön läheisyyteen, alle kilometrin päähän, voitaisiin rakentaa neljä maksimissaan 4 MW:n tehoista ja lapakorkeudeltaan 200-metristä tuulivoimalaa. Toinen esimerkkikiinteistö joutuisi kahdeksan tuulivoimalan vaikutusalueelle, joista lähin on 780-840 metrin päässä – 2 km:n etäisyydellä. Perustuslaissa turvatun omaisuuden suojan sekä kansalaisen terveyden ja hyvinvoinnin kannalta tilanne on kohtuuton.

Kemiönsaaren kaltaisten matkailusta elävien kuntien kannalta on myös merkittävää, että alueen tuhansilla vapaa-ajanasukkailla ei ole äänioikeutta eikä edustajia kunnan kaavapäätöksiä tehtäessä. Kesäasukkaiden oikeudet voidaan turvata vain hyvällä, kansalaisten terveyden ja hyvinvoinnin huomioon ottavalla lainsäädäntötyöllä.

 

Janne Salonen,
Pro Kimitoön – Kemiönsaaren puolesta ry/rf.

 1. Mirja AirolaMirja Airola12-31-2014

  Hieno, hyvin perusteltu lausunto! Kiitokset kirjoittajille ansiokkaasta sisällöstä. Toivottavasti tästä on apua tuulivoimaloitten aiheuttamien haittojen pienentämiseksi.

  Olen järkyttyneenä seurannut, miten demokratian säännöt on unohdettu Kemiönsaarella tuulivoimakaavoista päätettäessä ja miten kansalaisten mielipiteitä ei ole haluttu kuunnella. Kesäasukkaita on myös kohtuuttomasti syyllistetty. RKP:n puheet ovat olleet harhaanjohtavia heidän luvatessaan , että kun Nordanö-Lövbolen kaava on hyväksytty valtuustossa, niin suhtautuminen Olosfsgårdin ja Misskärrin alueisiin olisi kielteinen. Nyt näyttää kuitenkin siltä, että näille alueillekin aiotaan juntata läpi tuulivoimaloita täysin välittämättä tuulivoimavaihemaakuntakaavasta ja ELY-keskuksen vastustavasta lausunnosta.

  Ramboll-konsultin valinnasta ja jääviyskysymyksestä on keskusteltu paljon ”Kemiönsaaren tuulivoimakeskustelun – facebook” sivuilla. Kysynkin, olisiko meillä mahdollisuutta ja perusteita kysyä esim. Oikeuskanslerilta, onko kohtuullista ja lainmukaista, että kunta valitsee saman konsultin, jota Konstsamfundet, mahdollinen tuuulivoimaloitten rakennuttaja ja RKP:n tukija käyttää tuulivoimapuistonsa suunnittelussa. En tunne Kemiönsaaren kunnan kaavoituskonsultin valintaperusteita. Sen olisi vähintäin pitänyt perustua rajoitettuun tarjouskilpailuun. Tarjouskilpailun dokumenttien olisi pitänyt olla avoimia ja kuntalaisilla olisi pitänyt olla valitusoikeus konsultin valintaan. Onko näin ollut?

  Terveisin
  Mirja Airola

  • Janne SalonenJanne Salonen12-31-2014

   Tattis palautteesta Mirja!

   Rambollin roolin ja valintaperusteiden selvittäminen on työn alla ja olen pyytänyt kunnalta siihen liittyvät asiakirjat ja mm. Olofsgårdin kaavasopimuksen. Ne luvattiin minulle Joulun välipäivinä mutta pidättelen edelleen hengitystäni, koska tulevat. Se että yhtiö arvioi kunnan toimeksiannosta kaavaehdotusta minkä se itse on tehnyt kaavanhakijan toimeksiannosta näyttää tosi rumalta, jos ja kun asia tosiaan näin on. Tuosta taannoin bloggasinkin, ehkä luitkin tämän jo: http://janne1.puheenvuoro.uusisuomi.fi/182610-ramboll-rambollin-valvojana-ja-muita-tuulivoimakytkoksia

   Terv. Janne

 2. Mirja AirolaMirja Airola12-31-2014

  He Janne,

  Kemiönsaaren kunnan tulee toimittaa Sinulle pyytämäsi asiakirjat julkisuuslain nojalla. Löysin Kuntaliiton sivuilta alla olevasta osoitteesta mm. seuraavan tekstin.

  http://www.kunnat.net/fi/asiantuntijapalvelut/laki/hallintojuridiikka/julkisuus_tietosuoja/toiminnan-julkisuus/Sivut/default.aspx#Julkisuusperiaate

  Viranomaiselle toimitetut hankinta-, urakka- ja muut vastaavat tarjousasiakirjat sekä viranomaisen laatimat edullisuusvertailulaskelmat ym. tulevat kuitenkin julkisiksi vasta, kun sopimus on tehty. Lain soveltaminen julkisuusmyönteisesti edellyttää, että tarjousasiakirjoista annetaan tietoja, kun asiasta on päätetty. Tarjouspyynnöt tulevat julkisiksi, kun pyyntö on allekirjoitettu. Allekirjoituksen jälkeen julkinen tieto on myös, keneltä tarjouksia on pyydetty. Lue lisää hankintamenettelyn julkisuudesta sivun oikeasta reunasta, ”Ovatko tarjousasiakirjat julkisia?”.

  Terveisin
  Mirja

 3. Janne SalonenJanne Salonen01-08-2015

  Sain juuri asiakirjat kunnalta. Niiden mukaan tarjousta kaavoituksen tekemiseen on pyydetty vain Rambollilta eikä sitä ole kilpailutettu. Kunta on hyväksynyt Rambollin tekemän tarjouksen Lars Nummelinin allekirjoittamana. Kustannusarvio on 21 500 euroa + alv.

Leave a Reply