Vilseleds beslutsfattarna i fråga om fastighetsskatten?

saba_kiinteistoverot

Screenshot av Saba Winds video. “Ett vindkraftverk genererar en fastighetsskatteintäkt som uppgår till 15 000 – 30 000 euro.”

 

Företaget Saba Wind, som planerar vindkraftverk till Kimitoön, uppger i sin demonstrationsvideo att ett vindkraftverk genererar en fastighetsskatteintäkt som uppgår till 15 000 – 30 000 euro/ år. Kommunen talade tidigare om ”betydande fastighetsskatteintäkter”. Påståendet raderades dock senare från kommunens web-sidor då man i olika diskussioner började ifrågasätta riktigheten i uppgiften.

Enligt beräkningar utförda av Pro Kimitoön rf uppgår fastighetsskatteintäkterna första året till ett belopp som understiger 7 700 euro/ vindkraftverk*. Avkastningen sjunker varje år med 10%. Detta betyder att skatteintäkten under det andra året uppgår till 6 923 euro, under det tredje året till 6146 euro, under det fjärde året till 5369 euro osv. Efter det nionde året har fastighetsskatten sjunkit till ett belopp som understiger 1 550 euro per vindkraftverk per år.

En fråga till kommunen: Har kommunen beräknat vilken den verkliga fastightsskatteintäkten kommer att vara? Om inte, vore inte denna information viktig då beslutet om vindkraftverken skall fattas?

En fråga till Saba Wind: Vad grundar sig uppgiften om en 30 000 euros årsintäkt på? Saba Wind har sänt en video om detta till samtliga beslutsfattare och ledande tjänstemän i kommunen. Om uppgifterna är felaktiga, kommer Saba Wind att sända en rättelse med samma distribution?

En fråga till oss alla: försöker man medvetet vilseleda oss?


 Janne Salonen

*) Till fastighetsskatten räknas endast fasta konstruktioner 1) dvs. i fråga on vindkraftverk betongfundamentet, stolpen och maskineriets skal. I denna kalkyl har värdet uppskattats till 1 miljon euro. Från detta görs ett avdrag 2), vilket betyder att den beskattningsbara andelen är 70% eller 700 000 euro. Kimitoöns fastighetsskattesats är 1,1 procent. Beskattningsvärdet sjunker med 10% per år men aldrig under 20 % av det uppskattade anskaffningsvärdet 3).

Källor:

  1. Har fastställts i HFD:s beslut nr. 2887/2004.
  2. Förordningen om byggnadernas återanskaffningsvärde, FinM:s beslut 634/2012, § 21 mom. 1.
  3. Lag om värdering av egendom i beskattningen, 1142/2005, § 30, pkt. 3.
  1. Bodil SöderblomBodil Söderblom04-25-2013

    Det förvånar mig att lusten till vindkraftverken är så oerhört stor här på Kimitoön! Vad i all världen kan det ligga bakom det? Något synnerligen tungt vägande skäl.
    När människan inte räknas för att pengarnas makt är så stor, då är mänskligheten illa ute!

Leave a Reply