Wrethalla:s vindkraftskvälls presentationer nu på nätet

De föredrag som hölls under vindkraftskvällen i Wrethalla för någon tid sen kan man nu läsa på kommunens hemsida, för vilket arrangörerna ska ha tack. De beslutsfattare som inte kunde närvara läser förhoppningsvis också igenom föredragen. De innehåller rikligt med information som kan utgöra grund för ett ansvarsfullt beslutsfattande.

Man lägger särskilt märke till VTT:s opartiska forskares, Denis Siponens framförande om vindkraftverkens buller:

  • Det har konstaterats att oljudet från vindkraftverken har samband med vissa negativa effekter på hälsan, såsom sömnlöshet, insomningssvårigheter och förhöjt blodtryck.
  • Det amplitudmodifierade ljudet har på basen av lyssningstester konstaterats vara mera störande än vanligt buller.
  • Den mest störande faktorn är vindkraftverkens temporala och spektrala ljudkaraktär. På grund av detta hörs ljudet t o m då, när bakgrundsbullret annars är kraftigare än ljudet från vindkraftverken.
  • Enligt de nyaste undersökningarna och mätningarna ser det ut som om aplitudmodulationen skulle nå ner till en mycket låg frekvens. Detta skulle förklara många av de omständigheter som är kopplade till de störande ljudeffekterna och den negativa inverkan på hälsan.

Leave a Reply